27.09.2018

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilarga yovvoyi hayvonlar haqida ma’lumot berish. Jonivorlar hayoti bilan tanishtirish;

tarbiyaviy: tabiatga mehr uyg‘otish. Hayvonot olamini asrash  muhimligini tushuntirish, g‘amxo‘rlik qilish hislarini tarbiyalash;

rivojlantiruvchi: yovvoyi hayvonlar haqida bilimlarini rivojlantirish.

Dars turlari: yangi bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantiruvchi.

Dars metodlari: savol-javob, suhbat, «Aqliy hujum», «Klaster» o‘yin, «Venn diagrammasi».

Dars jihozlari: darslik, elektron darslik, slayd, «Kelajak avlod» ko‘rgazmasi, proektor, uy hayvonlarini tasvirlovchi o‘yinchoqlar, qushlar, in, fasllarni ifodalovchi tasmalar, jo‘ja maketi.

27.09.2018

Ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan interfaol usullar asosiy maqsadga yo‘naltirilgan bo‘ladi, bular: o‘rganishda bolaning faolligi, kattalar va tengdoshlari bilan muloqot qilishi; darsda yangi so‘z va iboralarni mazmunini tushunib, eslab qolishga, suhbat davomida qo‘llashga harakat qilishdir.

Ona tili darslarida o‘quvchilarga «so‘z turkumlari» bo‘limi asosida tilga oid dastlabki bilimlar beriladi. Asosan grammatik tushunchalarni amaliy o‘rgatishga e’tibor qaratiladi. Bunda interfaol o‘qitish jarayonidan foydalanish kerak.

Metod va vositalar qancha xilma-xil bo‘lsa, o‘qituvchining o‘quvchilar bilan norasmiy muloqotga kirishish imkoniyati ham shuncha katta bo‘ladi.

Quyida  men o‘z pedagogik faoliyatim davomida qo‘llab kelgan ayrim interfaol metodlardan namunalar keltiraman.

02.11.2018

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilarga tuproq tarkibi haqida tushuncha  berish, yangi atama va tushunchalar bilan tanishtirish;

tarbiyaviy: o‘quvchilarga tuproqning ahamiyati, tabiat tuproqsiz yashay olmasligi, ona zaminni ko‘z qorachig‘idek asrash lozimligini tushuntirish;

rivojlantiruvchi: tuproq tarkibida qanday moddalar borligi, uning unumdorligi haqida ma’lumot berish, mustaqil amaliy ishlar bajarishga o‘rgatish.

Dars turi: yangi tushuncha va bilimlarni shakllantiruvchi.

Dars metodi: suhbat, amaliy ishlar, «Sehrli daraxt», «To‘g‘risini top» metodi, she’riy savol-javob.

Dars jihozi: tuproq, oyna, stakan, suv, metall idish, vedorolik.

27.08.2018

Nutq boyligi kishining muloqotga kirishishida, o‘z fikrini erkin bayon qilishida, o‘zganing fikrini to‘ldirib, voqelikni idrok etishida namoyon bo‘ladi.

Muloqot qila olish kompetensiyasini shakllantirishda darslarda ko‘proq suhbat, muloqot, «Voqeaga sizning fikringiz qanday?», « Bu vaziyatda qanday yo‘l tutar edingiz?», «Qahramonning ishi to‘g‘rimi?» kabi savollar bilan o‘quvchilarni bahs-munozaraga jalb etish juda muhim.

27.07.2018

Darsning maqsadlari:
ta’limiy: she’rni ifodali o‘qishga o‘rgatish, lug‘at boyligini oshirish;

FK1: o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, savollarga to‘g‘ri javob berish;

tarbiyaviy: o‘quvchilarning  qalbida Ona vatanga muhabbat tuyg‘usini uyg‘otish va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash;

TK5: Vatanni sevish, insonlarga mehribon bo‘lish;

rivojlantiruvchii: o‘quvchilarning erkin fikrlash doirasini kengaytirish, ravon so‘zlash malakasini rivojlantirish.

TK3: dars davomida yuklatilgan vazifalarni sifatli va o‘z vaqtida bajarish, do‘stini hurmat qilish, o‘zgalar fikrini tinglash.

Dars turi: yangi bilim va tushunchalarni shakllantiruvchi.

Dars metodlari: suhbat, ifodali o‘qish, kichik guruhlarda ishlash, «Klaster», «Aqliy hujum», «Maqollar zanjiri» ta’limiy o‘yini.

Dars jihozlari: darslik, videolavhalar, mavzuga oid rasmlar, tarqatmalar.

29.06.2018

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilarning  o‘simliklar  olami  haqidagi  tushunchalarini  boyitish, dorivor o‘simliklar  va ularning  ahamiyati  haqida  ma’lumot  berish;

tarbiyaviy: tabiatdagi  dorivor  o‘simliklar  va  ularni  asrashga o‘rgatish;

rivojlantiruvchi: o‘quvchilarning  dorivor o‘simliklardan  olinadigan  mahsulotlar  haqidagi  bilimlarini  rivojlantirish.

Dars turi: yangi tushuncha, bilimlarni shakllantirish.

Dars metodi: suhbat, tushuntirish, kichik guruhlarda ishlash, uyg‘unlashgan.

Dars jihozi: darslik, ko‘rgazma va tarqatma materiallar, rangli rasmlar, texnik vositalar, slaydlar.