Matematika

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilar bilimini o‘tilgan mavzular yuzasidan mustahkamlash, noto‘g‘ri kasrni aralash songa aylantirishni tushuntirish;

FK-1: o‘rganilgan matematik tushunchalarni qabul qila oladi, tegishli misollar keltira oladi.

tarbiyaviy: o‘quvchilarni komil inson bo‘lishiga ota-onani qadrlashga, halol yashashga, o‘z vatanini sevishga o‘rgatish.

Darsning maqsadlari:

ta'limiy: o‘quvchilarga matematik shakllar haqida ma`lumot berish.

FK1: to‘g‘ri to‘rtburchak (kvadrat)ning yuzini hisoblay oladi; yassi geometrik figuralar yuzlarini kvadratlar bilan qoplash yo‘li bilan baholay oladi; 

FK2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va algoritmlarni  murakkab  o‘quv vaziyatlarida qo‘llay oladi va yangi bilimlar hosil qila oladi; 

 

 

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilarni hasharotlar olami, ularning turlari, tabiatda tutgan o‘rni va bahorgi hayoti bilan tanishtirish;

FK4: o‘zi yashaydigan joyda o‘simlik va hayvonlarni muhofaza qilishda o‘z hissasini qo‘sha olish;

tarbiyaviy: o‘quvchilarni tabiatni sevishga, foydali hasharotlarni asrab-avaylashga o‘rgatish;

TK4: o‘zi yashaydigan joyning maftunkor tabiati va hasharotlarini bilish;

rivojlantiruvchi: o‘quvchilarning foydali va zararli hasharotlar haqidagi ma’lumotlarini boyitish.

Darsning maqsadi:

 

ta’limiy maqsad: o‘quvchilarga uch xonali sonlarni raqamlashni o‘rgatish hamda yangi minglik tushunchasini tushuntirish, misollarni mustaqil ishlashga o‘rgatish;

FK1:o‘rganilgan matematik tushunchalarni qabul qila olish, mavzuga doir tegishli misollar keltira olish;

tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, odob-axloq

qoidalariga rioya qilish haqida tushuncha berish;

O‘qish

 

(4- sinf)

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilar «So‘zlovchi yomg‘ir» she’ri bilan tanishadilar. O‘quvchilarda she’rni ifodali o‘qish, she’r tuzilishi, mazmuni jihatidan tahlil qilish ko‘nikmalari takomillashtiriladi. O‘xshatish san’ati haqidagi ma’lumotlarini kengaytiradilar. She’rdagi narsa, voqea hodisalarni tasvirlay olishga o‘rganadilar. Abdurahmon Akbarning ijodi haqidagi bilimlarini boyitadilar. Tabiatshunoslik, ona tili, tasviriy san’at darslarida olgan bilim, malakalarini qo‘llaydilar.

FK1:  nutqiy (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish).

ona tili

 

Maqsadlar:

ta’limiy: fe’lning so‘roqlari haqidagi  bilimlarni mustahkamlash, harakat va holatni bildirgan fe’llarni farqlashga o‘rgatish;

FK-1: mavzu doirasida o‘qituvchi nutqini va sodda audio (multimedia ilovalari) matnlarni va topshiriqlarini tinglab tushuna oladi;

FK-2: o‘zbek tilida nutq tovushlarini to‘g‘ri talaffuz qila oladi, so‘zlarni talaffuz me’yorlariga rioya qilagan holda bo‘g‘inlab ko‘chira oladi, mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llay oladi, tinish belgilarini to‘g‘ri qo‘llay oladi.

tarbiyaviy: tabiatga mehr  uyg‘otish;

TK-3: davlat ramzlarini bilish;

rivojlantiruvchi: fe’l so‘z turkumi haqida bilimlarini amalda qo‘llay bilishga o‘rgatish.

TK-4: o‘quv fanlarini o‘rganish va bir-biridan farqlash;

Darsning jihozi: mavzuga mos rasmlar.