Matematika  fani  kundalik  hayotimizda  muhim o‘rin  egallaydi. Shunday ekan matematik  tushunchalarga ega  bo‘lgan  o‘quvchi  boshqa  fanlarni   bemalol  qiynalmay  o‘zlashtira  oladi. Darslar  o‘yin  tarzida  va   ko‘rgazmali  qurollar asosida   tashkil   etilishi   muhim   ahamiyatga  ega. O‘quvchi fanni o‘zlashtirish  jarayonida zerikmaydi, balki  keyingi  darsni qiziqish bilan  kutadi.

Diktantda xatoga yo‘l qo‘ygan o‘quvchi ustozining tuzatishlariga, albatta, e’tibor bilan qaraydi. Biroq bu «ko‘zdan kechirish» keyingi gal o‘quvchining shu so‘zni xatosiz yozishiga asos bo‘lolmaydi. Xo‘sh, shunday ekan, «Xatolar ustida ishlash» soatlari qanday tashkil qilinsa, bola shu xatoni keyingi gal takror­lamasligiga va imlo savodxonligining yaxshilanishiga erishish mumkin? Quyida malakali pedagoglar tajribasidan shu savolga javob axtaramiz.

Mavzu: O‘yin odobi.

Darsning maqsadlari:

ta’limiy: o‘quvchilarni insonning jismoniy va ma’naviy kamolotida xalq o‘yinlarining o‘rni va ahamiyati bilan tanishtirish; o‘yin odobini o‘rgatish;  

tarbiyaviy: o‘quvchilarga milliy qadriyat, urf-odat va an’analarga hurmat hissini singdirish. Jamoa bo‘lib harakatlanish, do‘stona muhitni yaratish va o‘zaro hurmat qilishga o‘rgatish;

rivojlantiruvchi: ularda oliyjanoblik, halollik, mardlik va tantilik kabi fazilatlarni kamol toptirish, tez fikrlash, chaqqonlikni rivojlantirish.

Maqsadlar: mashg‘ulotlar davomida o‘quvchilarga kitob turlari haqida ma’lumot berish, bir kitob nashrga tayyorlanib o‘quvchilar qo‘liga yetib kelguncha ketadigan mehnatni qadrlash, kitoblarga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishni o‘rgatish, kitob mutolaasi kishida ezgu fazilatlarning shakllanishida eng yaqin yordamchi ekanini tushuntirish.

Metodlar: suhbat, savol-javob, «Davom ettir» o‘yini, klaster.

Didaktik o‘yinlardan bolalarning aqliy faoliyatini rivojlantirish, nutq o‘stirish, tabiat bilan tanishtirish va ekologik ta’lim jarayonini tashkil etishda keng foydalaniladi.