Mustaqil o‘qishga o‘rgatish – bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlashning samarali usuli

   Bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarni mustaqil ishlashga o‘rgatish yaxshi samara beradi. Mustaqil faoliyat insonni ziyrak va hozirjavob qiladi. Bu faoliyat kichik yoshdagi maktab o‘quvchilarida ta’limga uyg‘un

Batafsil